TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb)

De TEK is bedoeld voor bedrijven waar de energiekosten een groot deel uitmaken van de totale bedrijfskosten.

De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Om in aanmerking te komen voor de TEK, dien je in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  • De onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven in het Handelsregister van de KVK;
  • De energiekosten bedragen ten minste 7% van de omzet. De omzet wordt vastgesteld aan de hand van de aangiften omzetbelasting over het jaar 2022.
  • De onderneming voldoet aan de Europese MKB-definitie: o Het aantal werknemers is maximaal 250. o De omzet bedraagt maximaal € 50 miljoen, óf de jaarbalans is maximaal € 43 miljoen.

De eerder gestelde voorwaarde dat je alleen in aanmerking komt voor de TEK als de onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit verbruikt, is een tijdje geleden al geschrapt.

GULF_Intensiteitstoets TEK-regeling.jpg

Hoe wordt de TEK berekend?

Het subsidiebedrag wordt berekend door te kijken naar het totaalbedrag aan energiekosten van de onderneming. De RvO stelt je energieverbruik vast aan de hand van het standaard jaarverbruik gas (SJV) in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh (SJA), dit is het historisch verbruik/gemiddelde daadwerkelijk verbruik van de afgelopen 3 jaar. Dit is een nauwkeurige verwachting van het energieverbruik voor komend jaar, dit wordt door de RvO opgevraagd bij jouw netbeheerder. De energiekosten worden geschat aan de hand van de gemiddelde energietarieven zoals deze worden vastgesteld door het CBS over het 4e kwartaal van 2022. Dit is de modelprijs voor het jaar 2022.

GULF_Berekening voorschotsbedrag[1].jpg

Verder wordt rekening gehouden met een zogeheten drempelprijs. De hoogte van de TEK is 50% van het bedrag dat je meer betaalt aan energiekosten dan deze drempelprijs, maar is gemaximeerd op € 2,00 per m3 gas en € 0,60 per kWh elektriciteit. De tegemoetkoming bedraagt dus ten hoogste de helft van deze maximale bedragen, zijnde € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh elektriciteit. Per groep verbonden ondernemingen kan tot maximaal € 160.000,- subsidie worden ontvangen.

GULF_Berekening definitief subsidiebedrag[31].jpg

Het voorschot gaat naar 35% vanwege dalende energieprijzen

Recente schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van de energieprijzen laten een aanzienlijke daling van de energieprijzen voor 2023 zien, veel meer dan in november 2022 werd verwacht. Dat betekent dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar aanzienlijk onder de maximumprijzen liggen die voor de TEK-regeling worden gebruikt.

Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen een percentage van het verschil tussen drempelprijs (het minimale deel dat bedrijven zelf betalen) en de maximumprijs.

De definitieve goedkeuring van de Europese Commissie wordt binnenkort verwacht. Nadat deze is ontvangen en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, krijgen zij binnen twee weken een voorschot. Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Om het risico voor ondernemers te verkleinen wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50% naar 35%. Met dit percentage worden ondernemers op korte termijn voldoende gecompenseerd, waarbij het risico wordt beperkt dat mkb-ondernemers te weinig compensatie hebben ontvangen als blijkt dat de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen.

TEK is geopend sinds 21 maart tot en met 2 oktober 17:00 uur.

Je vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voor aanvragen of meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek

*Dit artikel is een interpretatie van de uitleg van de overheid. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen

Hallo daar, we hebben wat cookies. Klik je op ‘alle cookies accepteren’, dan stem je in met het opslaan van cookies op jouw device. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

Uw cookie-instellingen